APLIKÁCIA STIERKY MICROBOND NA EXISTUJÚCI OBKLAD ALEBO DLAŽBU

 
Stierku MicroBond je možné aplikovať aj na existujúce dlažbu a zamedziť tak jej kompletné demoláciu. Základným predpokladom pre túto aplikáciu je však súdržnosť dlažby s podkladom. Ak sa na podlahe či stene vyskytujú duté obklady, je nutné vyhodnotiť, či je tento spôsob aplikácie vhodný. Pokiaľ ide o malé množstvo dutých obkladov, je možné ich vyspraviť, v prípade väčšieho výskytu dutých obkladov, je žiaduce obklad odstrániť a od tohto postupu odstúpiť.
 

Postupov samotnej aplikácie môže byť viacero. V nasledujúcich odsekoch si jednotlivé možnosti popíšeme.

A) Aplikacia do perlinky

 1. Očistenie a odmastenie povrchu liehovým roztokom
 2. Čiastočné zbrúsenie glazúry (min. Z 50%)
 3. Dôkladné vysatie a penetrácia podkladu
 4. Aplikácia stierky Ercole pomocou 3 mm hrebeňa s následným vložením perlinky
 5. zahladenie povrchu
 6. Ďalej pokračujeme ako pri aplikácii na podlahe
B) Aplikácia bez perlinky s pretmelením škár
 
 1. Očištění a odmaštění povrchu lihovým roztokem
 2. Aplikace stěrky Microbond nebo Microbond Finitura do spár (vytmelení)
 3. Částečné zbroušení glazury a celého povrchu (min. z 50%)
 4. Důkladné vysátí a penetrace podkladu
 5. Aplikace stěrky Ercole celoplošně, přebrus
 6. Dál pokračujeme jak při aplikaci na podlaze
 C) Aplikace na adhezní můstek
 
 1. Očistenie a odmastenie povrchu liehovým roztokom
 2. Aplikácia adhézneho mostíka na nenasiakavé povrchy
 3. Aplikácia flexilepidla (buď do perlinky alebo bez)
 4. Prebrúsenie povrchu, prípadne aplikácie ďalšej vrstvy lepidla
 5. Aplikácia stierky Ercole celoplošne, prebrús
 6. Ďalej pokračujeme ako pri aplikácii na podlahe